Chu du vào tâm trí khách hàng

Chu du vào tâm trí khách hàng

Harry Dexter Kitson

Một trong những cuốn sách kinh điển về tâm lí học bán hàng!

Các thành viên đang chia sẻ

Hiện đang có 4 thành viên sẵn sàng cho bạn mượn hoặc tặng quyển sách này
Bình Thạnh, Ho Chi Minh, Vietnam
Thanh Xuân, Hanoi, Vietnam
Thanh Xuân, Hanoi, Vietnam